Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres:
 
SOLARISPOLSKA.PL SP. Z O.O.
UL. GEN. H. KAMIEŃSKIEGO 30
30-524 KRAKÓW
TEL. (12) 655 12 18
FAX. (12) 655 12 18
 
lub też mailowo na adres: reklamacja@toptun.pl
W przypadku wątpliwości klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 12 655 12 18.
 
W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych:
imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia,
wraz ze wskazaniem żądania klienta, wszelkie okoliczności opisujące wadę, datę stwierdzenia wady,
oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za drogą mailową).
 
W ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, się do niej ustosunkujemy.
 
 
 
Jeżeli towar ma wadę, klient może:
 
 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.
 
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość
obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 
Klient może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany
towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.
 
 
2. Żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny
od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
 
Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru
wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 
 
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres:
 
SOLARISPOLSKA.PL SP. Z O.O.
UL. GEN. H. KAMIEŃSKIEGO 30
30-524 KRAKÓW
TEL. (12) 655 12 18
FAX. (12) 655 12 18
 
Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru klientowi.
 
W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, odpowiadamy z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia dostawy.